El dilluns que ve es debatrà en un ple municipal extraordinari la moció que ha presentat el govern de Figueres, conjuntament amb el Partit Popular, per aprovar un nou conveni per a la celebració del Festival del Circ, així com la inclusió d’una partida específica al pressupost de 2018 per desenvolupar el projecte del Museu del Circ. El focus de la disputa pública s’ha vertebrat en els darrers mesos entorn d’aquesta darrera iniciativa, però poques mirades s’han dirigit a l’organització del festival. Les contractacions a empreses vinculades als promotors o les despeses subvencionades que generen alguns dubtes sobre la seva adequació a les condicions imposades a l’entitat adjudicatària del festival, Circus Arts Foundation, són algunes de les pràctiques que podrien situar-se al límit de la legislació vigent. Les xifres associades a aquestes possibles irregularitats poden semblar poc elevades, però les contractacions que es realitzen es materialitzen, en part, gràcies a l’ús de diners públics que surten de la butxaca dels contribuents.

El dimarts 4 de juliol, Genís Matabosch, director del Festival del Circ de Figueres, comunicava a través d’un article a la premsa local la voluntat d’abandonar l’organització del festival a la ciutat. Segons el text, els motius eren “l’assetjament” que per al director del festival han patit els promotors, arran de l’expedient obert sobre l’ús d’animals en la darrera edició del festival, materialitzada a través de la moció presentada per Compromís d’Esquerres i aprovada al ple municipal de març. Matabosch afirmava també que “ens va caldre acceptar que l’alcaldessa, Marta Felip, sacrifiqués el Museu del Circ per poder assolir el consens de l’oposició als pressupostos necessaris per tirar endavant la Ciutat”, en relació a l’al·legació als pressupostos municipals presentada per la CUP i aprovada pel govern i tots els grups municipals de l’oposició a excepció del PP i Ciutadans, que preveia l’eliminació de la partida pressupostària pel projecte del Museu del Circ. En els darreres temps, Matabosch havia vinculat en múltiples ocasions la continuïtat d’aquest festival al projecte del museu, però els dubtes entorn del futur de l’esdeveniment s’iniciaven un temps abans d’aquests fets, tant des de l’àmbit institucional com a peu de carrer.

El Festival del Circ celebrava la sisena edició el febrer d’aquest any. Aquesta, posava fi al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  de Figueres i l’entitat adjudicatària del festival (la fundació Circus Arts Foundation), ja que, des d’enguany, la celebració del festival s’obriria a concurrència pública a través de la convocatòria del pla “Festivals Estratègics de Ciutat” (fins llavors la subvenció s’atorgava a partir d’una concessió directa extraordinària). El canvi venia fomentat pels informes negatius de la Secretaria municipal, que considerava que el conveni no s’ajustava a la legalitat vigent. Però aquest aspecte no és l’únic que feia trontollar el suport institucional a la iniciativa. El Departament de Cultura de la Generalitat, que havia atorgat subvencions en els darrers anys, deixava de fer-ho en l’última edició del festival, la de 2017. La celebració del festival l’any 2018, doncs, es projectava amb incerteses en matèria de finançament de dues de les tres administracions públiques (també la Diputació de Girona l’ha subvencionat) que fins ara havien apostat per l’activitat cultural.

Genís Matabosch i l’alcaldessa, Marta Felip, a la presentació de l’última edició del festival.

Cal tenir en compte, també, que el suport de l’administració local al Festival del Circ s’inicia el 2012, essent Santi Vila alcalde de la ciutat. Vila -un dels principals avaladors del festival- havia confirmat el compromís de la Generalitat a principis d’aquest any (aquest cop des de la conselleria de Cultura) amb la instauració del Museu del Circ, projecte germà del festival. Però el canvi d’àrea de Vila i el seu nomenament com a conseller d’Empresa i Coneixement el passat 3 de juliol podria haver obert més dubtes sobre l’aposta de les administracions respecte a la creació del museu. Malgrat que l’estudi d’impacte econòmic presentat per l’entitat en l’edició d’enguany insisteix que la dotació municipal “suposa només un 14% del cost total” de la celebració del Festival del Circ, la manca de confiança del finançament públic d’ambdues iniciatives de Circus Arts Foundation podria ser un altre motiu de pes per abandonar l’organització del festival.

És precisament el projecte del Museu del Circ el que aixeca un nou escull per als promotors del Festival del Circ. Al febrer d’aquest any, en fer-se pública la previsió d’1.500.000 euros que el govern de Figueres volia destinar a la creació del museu, diverses entitats culturals firmaven un manifest contra la inversió d’aquesta iniciativa privada a través de l’erari públic. En el text argumentaven que a la ciutat existeixen “importants mancances en els equipaments culturals existents, pendents de resoldre des de fa anys, que haurien de tenir prioritat”. Afegien que, davant “la incertesa pressupostària municipal” la inversió podria “afectar la programació i el finançament anuals de la resta d’entitats i dels equipaments municipals vigents”.

Matabosch responia a la plataforma d’entitats a través d’una presentació pública del projecte del Museu del Circ que, lluny d’esclarir dubtes, posava sobre la taula més preguntes, tal com plantejava Carles Font en un article de La Fissura. La iniciativa contemplava la cessió d’un equipament públic (la Casa Nouviles) per a un projecte de caràcter privat. Les incompatibilitats urbanístiques i d’usos de l’edifici qüestionaven la possibilitat real d’establir-hi un equipament d’aquestes característiques. Tampoc existia un informe extern que determinés el valor cultural i històric de la col·lecció que s’hi pensava exhibir, propietat de la mateixa Circus Arts Foundation.

Tot i l’ajornament d’aquesta inversió arran dels acords dels pressupostos d’enguany, el debat sobre el finançament del Museu del Circ ha obert una crítica global a la gestió cultural defensada des de la institució local. Però si el projecte del Museu ha servit per visibilitzar les greus mancances del model cultural figuerenc, aquest qüestionament ha estat molt centrat en el projecte del Museu, cosa que ha perpetuat un buit en la fiscalització de l’organització del mateix Festival del Circ o dels altres festivals que es realitzen a la ciutat.

En aquest reportatge, fruit d’una investigació dels darrers mesos, analitzem algunes de les possibles irregularitats en què podia haver concorregut l’organització del Festival del Circ de Figueres. Les informacions que s’hi descriuen prenen com a fonament els comptes justificatius presentats per Circus Arts Foundation per a la celebració de la 3a (2014), 4a (2015) i 5a edició del festival (2016). Volem fer esment que els comptes de la darrera edició del festival (2017), no han estat entregats per l’Ajuntament tot i ser sol·licitats en repetides ocasions, així com tampoc s’han pogut consultar les factures físiques dels darrers anys.

 

Contractacions a empreses vinculades amb els promotors

Els comptes justificatius són el recull de despeses i ingressos que els adjudicataris d’una subvenció posen a disposició de les administracions per conèixer el cost total de l’activitat, amb el qual justifiquen, al mateix temps, que se’ls atorgui la subvenció. La Llei de Subvencions de Catalunya estableix que els beneficiaris de les subvencions no poden contractar empreses amb les quals tinguin algun tipus de relació, per evitar possibles enriquiments il·lícits a partir de l’erari públic. Però aquesta llei preveu algunes excepcions, com en el cas que “les operacions entre parts vinculades es comptabilitzin d’acord amb les normes generals, en el moment inicial i pel seu valor de mercat”. És a dir, que les entitats adjudicatàries de la subvenció estan obligades a garantir que en cas de contractar una empresa relacionada amb la part subvencionada, aquesta s’ha fet a través dels preus de mercat, demanant diversos pressupostos per fer-ne una comparativa.

Matabosch dirigeix el Festival del Circ i presideix la fundació Circus Arts Foundation ©Kirill Ivanov

Algunes de les empreses contractades pel Festival del Circ mantenen un lligam directe o parcial amb els promotors o els membres de la fundació Circus Arts Foundation. Possiblement una de les més significatives és la contractació de diversos serveis a través de la societat limitada Show Business Enterntainment. Show Business Entertainment és una empresa nascuda el 2014, dedicada a l’explotació i promoció d’activitats d’oci i espectacles, així com a les activitats d’hostaleria i restauració en immobles fixes o instal·lacions mòbils a l’aire lliure. L’empresa, domiciliada a Figueres, està vinculada a Genís Matabosch Giménez i Joan Mompart Izquierdo, que en són els administradors únics. Els propietaris són, respectivament, el president i vicepresident de la fundació Circus Arts Foundation, adjudicatària de la subvenció per a la celebració del Festival del Circ de Figueres.

Durant la 5a edició del Festival del Circ, la contractació dels serveis de Show Business Entertainment apareix en cinc ocasions. Tres d’aquestes despeses tenen la mateixa quantitat (1.387 euros), però diferents conceptes: dues en concepte de serveis de magatzem i una en concepte de despeses de producció. I encara hi apareixen tres despeses més: dues en concepte de mobiliari (de 1.986,89 euros i de 15.316,11 euros) i una en concepte de compres del festival, de 2.145,23 euros. Aquestes despeses posen de manifest que els promotors del festival del Circ de Figueres es contracten a si mateixos per prestar determinats serveis. Independentment de si els promotors realitzen els tràmits per acollir-se a l’excepció de la llei o no, Genís Matabosch i Joan Mompart estaríen traient profit de forma privada (a través de l’empresa que tenen en comú, Show Business Entertainment) de la subvenció atorgada a la fundació de la qual formen part (Circus Arts Foundation). Només en la 5a edició del festival (2016) la quantitat facturada per Show Business Enterteinment és de 23.609,23 euros.

Però aquesta no és l’única despesa el Festival de Circ de Figueres que està connectada amb els seus promotors. Els comptes justificatius de la subvenció de les edicions analitzades recullen les despeses del lloguer de les oficines de Circus Arts Foundation. El lloguer de l’immoble on està domiciliada la fundació es paga de forma mensual (segons indiquen els comptes) i durant tot l’any a Imma Matabosch, germana del director del Festival.

Però, tot i que el nom d’Imma Matabosch és l’únic que figura com a proveïdor a qui Circus Arts Foundation paga el lloguer de la seva seu, el Registre de la Propietat manifesta que l’immoble té, en realitat, dos propietaris: Imma Matabosch i el mateix Genís. En el mateix sentit que ocorre amb la contractació de Show Business Enterntaintment, la despesa del lloguer està registrada en el compte justificatiu del cost del festival i, per tant, Genís i la seva germana Imma s’estarien beneficiant de la concessió, en aquest cas, ocultant qui és el segon propietari de l’immoble. Les xifres que reben els germans Matabosch per part de Circus Arts Foundation en concepte de lloguer de la seu són un total de 5.522,50 euros en l’edició de 2015 i de 6.712,75 euros en l’edició del 2016.

La contractació dels serveis de les empreses RM Assessors i de l’Assessoria Ribas Motje Romaguera, que pertanyen al mateix grup empresarial, es repeteixen de forma constant. Ambdues empreses es dediquen a l’assessorament d’empreses i a clients particulars sobre aspectes jurídics, fiscals, immobiliaris, etc. En aquest cas, les empreses estan vinculades a una de les vocals del patronat de Circus Arts Foundation, Maria Romaguera que, tal com reconeix la mateixa pàgina web de la fundació, a la vegada que s’encarrega de la gestió administrativa de Circus Arts Foundation, hi treballa com a assessora fiscal. Entre els anys 2014 i 2016 ambdues empreses han emès factures al festival per un import de 3.424,16 euros.

El cas de Reisu Assessors – una altra de les empreses que els organitzadors contracten per al Festival del Circ, amb un import dels diferents serveis prestats entre la 4a i la 5a edició del festival de 4.873,54 euros- és confús, ja que no s’observa lligam aparent amb els promotors. Tot i així, el nom de l’administrador de l’assessoria figuerenca, Pere Suñer Alter, figura com un dels representants de Circus Arts Foundation en el dictamen de la comissió d’un altre dels projectes de Matabosch, el Museu del Circ. És a dir, és una de les persones designades per la fundació per representar i participar en aquesta comissió institucional dedicada a debatre el projecte de museu. Reisu, a més, és una de les empreses privades que fa donacions per a l’execució de les activitats de la fundació Circus Arts Foundation, entre el 2014 i el 2015 va donar 1.000 euros.

 

El Festival del Circ ha finançat el projecte Museu?

En el cas de Reisu, doncs, es dóna una situació particular: la fundació adjudicatària del Festival del Circ contracta una empresa que, a la vegada, fa donacions a Circus Arts Foundation. Però no només això: el propietari de Reisu partipa a la Comissió del Museu del Circ en nom de Circus Arts Foundation, com a assessor professional de la fundació. En aquest punt, si aquestes són les úniques factures que Circus Arts Foundation ha pagat a Reisu, l’entitat podria estar contractant serveis professionals en relació al Museu del Circ a través d’unes contractacions que justifica a través de la subvenció d’una altra activitat, el Festival del Circ. Aquesta circumstància incompliria la Llei de Subvencions, que estableix que les despeses d’assessoria jurídica “són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta”.

Detall del projecte de Museu del Circ que es volia instal·lar a la Casa Nouviles

La legislació vigent és ambigua respecte al caràcter de les despeses que poden justificar-se en una subvenció pública. Segons la llei, ho són “aquelles que de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada”. El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Circus Arts Foundation tampoc especifica gaire més condicions: “aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present conveni”.

Però el cas de la contractació de Reisu no és l’únic que pot generar dubtes sobre la conformitat a la llei. Tot i que no es tracta de quantitats ingents, algunes de les factures incloses per als promotors podrien no estar relacionades amb l’activitat subvencionada del festival. Arte y memoria és una empresa dedicada al subministrament de material per a la restauració i conservació de patrimoni històric d’arxius, biblioteques i museus. L’organització del festival la contracta amb factures de 90,75 i 196,33 euros en l’edició del 4t Festival del Circ. Es fa difícil constatar l’encaix d’una despesa d’aquestes característiques per a la celebració d’un esdeveniment com el Festival del Circ de Figueres. No obstant això, sembla més lògic vincular-les a l’activitat de conservació d’un arxiu, com podria ser el de la mateixa Circus Arts Foundation.

La mateixa situació es manifesta amb l’empresa Mobitac. La primera fotografia que trobem a la seva pàgina web és la d’un moble amb prestatges per a arxius, ja que és una empresa dedicada al mobiliari específic per a la indústria, el comerç i l’arxiu. Entre les edicions 4a i 5a del festival, Circus Arts Foundation va adquirir mobiliari a Mobitac per un import de 924,6 euros, quantitat que justifica a les despeses del Festival del Circ. Relacionat, també, amb l’àmbit de l’arxivística i la conservació, en el compte justificatiu de la 4a edició del festival trobem una factura d’un antiquari austríac, l’Antiquariat Kunsthandlung Johannes Müller, al qual se li fa un pagament per un valor de 333,20 euros.

Com hem dit anteriorment, aquestes despeses no són determinants pel que fa a la quantia econòmica i la legislació en matèria de subvencions sobre la vinculació de les factures amb l’activitat subvencionada. Tot i així, amb aquestes contractacions a la mà, existeixen dubtes raonables per pensar que aquestes despeses, justificades en el cost final de l’activitat del Festival del Circ, no hi estarien directament relacionades. Si ho estarien, en canvi, al desenvolupament de les activitats lligades al projecte Museu del Circ (que el promotor ha establert vinculat al festival) o a les de conservació de l’arxiu de la fundació. Se’ns obre una pregunta que queda en l’aire: ha estat, el Festival del Circ, finançant el projecte del Museu del Circ? Si fos així, els promotors podrien haver estat contravenint la Llei de Subvencions.

 

Possibles incompliments detectats en les auditories dels comptes

Tota activitat subvencionada amb fons públics està obligada a presentar, un cop finalitzada l’activitat, una revisió de comptes. Aquesta ha estat prèviament avaluada per una auditoria externa que n’emet un informe. Durant la 4a i la 5a edició del Festival del Circ, l’auditoria externa encarregada d’avaluar els comptes ja mostra alguns fets que poden suposar incompliments de la legislació vigent en matèria de subvencions. Almenys durant les edicions dels anys 2015 i 2016, l’auditoria detecta despeses, el pagament de les quals ha estat posterior al període de desenvolupament de l’activitat. Són les corresponents al personal en nòmina de Circus Arts Foundation. La suma total d’aquestes quantitats – que podrien suposar vulneracions a les condicions imposades a Circus Arts Foundation- són de 15.248,71 euros.

En aquest punt, cal tenir en compte que, segons consta a la pàgina web de Circus Arts Foundation, hi ha sis persones que treballen amb una contractació directa. Aquestes contractacions de personal (associades a la celebració del Festival del Circ) es realitzen amb una dedicació del 100% a l’activitat. Això significa que, segons els comptes presentats, els treballadors que perceben salaris per part de la fundació es dediquen exclusivament a l’organització del Festival del Circ de Figueres. Però l’activitat de l’entitat no es centra només en la celebració del festival figuerenc, sinó que programa altres esdeveniments durant l’any, entre ells el Gran Circ de Nadal de Girona o el Gran Circ dels Reis Mags de Tarragona. A més, la mateixa fundació tampoc es dedica de forma exclusiva a l’organització d’esdeveniments i espectacles, tal com ho demostra el projecte del Museu del Circ o la conservació de l’arxiu de Circus Arts Foundation. En aquest sentit, es fa difícil determinar si vertaderament aquestes persones dediquen la seva tasca només al festival o ho fan, també, a altres activitats de la fundació.

A banda de les despeses vinculades al personal, també s’observa en l’auditoria un llistat de factures emeses per proveïdors que participen en diverses àrees de l’organització del festival: lloguer de la seu de la fundació, viatges i desplaçaments, assessorament jurídic o comunicació. En aquest cas, segons l’auditoria, la quantitat que estaria fora dels terminis estipulats per la llei és de 15.808,80 euros.

Per últim, l’auditoria també distingeix un bon nombre de despeses que no han estat presentades en forma de factura, contravenint els requisits de la legislació vigent. Són un conjunt de tiquets de restaurants, fleques, comerços, supermercats, autopistes… i que només durant l’any 2016 sumen un total de 9.648,71 euros.

 

Un desenllaç que es repeteix

Des de 2012 i fins a aquest any, l’Ajuntament de Figueres ha subvencionat el festival a través de la concessió directa extraordinària – sense concurrència pública – a través de diferents partides específiques del pressupost: 125.000 (2017), 120.000 euros (2016), 115.000 euros (2015), 110.000 euros (2014), 50.000 euros (2013) i 25.000 euros (2012). Les actuacions al límit de la llei en l’ús de fons públics per al Festival del Circ de Figueres qüestionarien la rigorositat i la solvència de la qual sempre han fet gala els promotors.

Malgrat tot, en els darrers dies el Govern de la ciutat ha dipositat esforços en convèncer als promotors perquè preservin la celebració del festival a Figueres, amb la convocatòria d’un ple extraordinari que podria aprovar dilluns que ve un nou conveni per a la realització del festival, així com la creació d’una partida específica pel Museu del Circ per als pressupostos de l’any que ve. Però potser ja és tard per persuadir a Genís Matabosch i als seus projectes per a la ciutat. Circus Arts Foundation ha aconseguit consolidar en els últims tres anys el Festival de Circ de Nadal de Girona. L’any 2011, Matabosch abandonava la direcció del Festival del Circ d’Albacete i poc temps després el seu projecte de Museu del Circ a la ciutat manxega. Després de l’experiència figuerenca, potser els promotors creuen que ha arribat el moment de passar el relleu a una altra ciutat.